Ieškantys praktikos studentai: 224
Aktyvūs pasiūlymai: 286
Ieškantys praktikos studentai: 224
Aktyvūs pasiūlymai: 286
 
   
 
Titulinis puslapis > ?mon?s > Lietuvos prekybos ?moni? asociacija

Lietuvos prekybos ?moni? asociacija

Darbuotojų skaičius: 1-10
Siūloma praktikos vieta Praktikos sritis Miestas Įdėjimo data
Darbas su ES projektais Vilnius 2011 01 28

Informacija apie įmonę:

Lietuvos prekybos ?moni? asociacija (LP?A) vienija beveik keturiasdeimt alyje registruot? lietuvi? ir usienio kapitalo mamenin?s ir didmenin?s prekybos ?moni?. Asociacijos nari? bendra metin? prekybos apyvarta siekia beveik 8 mlrd. lit? (60 proc. vis? Lietuvos prekybos ?moni? apyvartos).

LP?A pripainta kaip ?takinga alies prekybos versl? pl?tojanti organizacija. Asociacijos atstovai dalyvauja Lietuvos Respublikos Seimo, ?kio, Finans? ministerij? ir kit? valstyb?s institucij? darbo grup?se, rengian?iose pasi?lymus su verslo reguliavimu susijusiems teis?s aktams, svarsto ir teikia pastabas naujai rengiamiems ar tobulinamiems teis?s akt? projektams. Asociacija inicijuoja nari? ir asocijuot? verslo strukt?r?, alies aukt?j? mokykl? ir versl? kontroliuojan?i? institucij? bendradarbiavim?, aktyviai reaguoja ? verslo aplinkos poky?ius ir rinkos diktuojamas s?lygas, tarpininkauja nevyriausybin?ms organizacijoms ir verslo bendrov?ms rengiant bendradarbiavimo projektus.